Ana Sayfa Danışmanlık KVKK 6698 Gereken KVKK Nedir?

6698 Gereken KVKK Nedir?

6698 gereken KVKK hükümleri gerçek kişiler ile bu kişilerin verilerini işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır. (Md. 2)

Tanımlar:


Kişisel Verilerin İşlenmesi
: Verilerin, veri kayıt sisteminin bir parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi her türlü işlemdir.

K
işisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Veri Kayıt Sistemi
: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

Veri Sorumlusu
: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

Veri İşleyen
: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiler.

6698 Gereken KVKK ile Verilerin İşlenmesi (Md. 4-9)


Kişisel Verilerin İşlenmesinde Uyulması Zorunlu Olan İlkeler:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar içerme
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma
 • Mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilme


Kişisel Verilerin İşlenme Şartları:

 • Veri sahibinin açık rızası olması
 • Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Özel nitelikli kişisel verilerin ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.


Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi:

 • Kanuna uygun olarak işlenmesine rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir ya da anonimleştirilir. Bu işlemlere dair usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

6698 Gereken KVKK ile Haklar ve Yükümlülükler (Md. 10-12)

Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü:

Veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere:

 1. Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
 2. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
 3. İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 4. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
 5. İlgili kişilerin hakları

Konusunda bilgi vermek yükümlüdür.


İlgili Kişinin Hakları:

 1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenmişse bunlara ilişkin bilgi talep etme,
 3. İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 5. Verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 6. Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler:

Veri Sorumlusu;

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek,
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.
 • Kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi halinde gerekli tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle müştereken sorumludur.
 • Kendi kurum veya kuruluşunda, bu kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır.
 • Veri sorumluları ile verileri işleyen kişiler, öğrendikleri kişisel verileri bu Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.
 • Verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve kuruluna bildirir. Kurul, bu durumu internet sitesinde veya uygun gördüğü başka bir yöntemle ilan edebilir.


Veri Sorumlusu;

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek,
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.
 • Kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi halinde gerekli tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle müştereken sorumludur.
 • Kendi kurum veya kuruluşunda, bu kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır.
 • Veri sorumluları ile verileri işleyen kişiler, öğrendikleri kişisel verileri bu Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.
 • Verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve kuruluna bildirir. Kurul, bu durumu internet sitesinde veya uygun gördüğü başka bir yöntemle ilan edebilir.

6698 Gereken KVKK hakkında detaylı bilgi ve danışmanlığımız hakkında detaylı bilgi almak için Yıldızlar Bağımsız Denetim ailesine ulaşabilirsiniz.

Sitemizdeki her türlü içeriğin kopyalanması yasaktır. Telif Hakkı Yasası gereğince kaynak belirtmek şartı ile paylaşıma izin verilmektedir. Paylaşılması halinde Yıldızlar Bağımsız Denetim A.Ş. yasal haklarını kullanmayı tercih edecektir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz
Lütfen adınızı buraya girin

Son Yazılar

KDV İade Rehberi

KDV İadesi Nedir? KDV iadesi, vergiye tâbi olan mükelleflere devletin sunduğu bir teşvik ya da istisnai durumdur. Katma Değer Vergisi’nin...

İşsizlik Ödeneği

İşsizlik Ödeneğinin Tanımı Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli...

ÖTV Oranları 2020

Özel Tüketim Ödentisi ve Katma Değer Vergisi’ nin tanımlanmasına yönelik yapılan farklılıklar ile beraber taşıtların Katma Değer Vergisi ve ÖTV’ lerinin hesaplanma...